BETVICTOR伟德网站支持什么浏览器进行访问?

我们的网站拥有最优的浏览器兼容性,支持各式各样的浏览器;当中包括四大著名的浏览器:火狐Firefox、谷歌Chrome、欧朋Opera及微软IE。 不过,一些较旧的浏览器可能无法支持较新的网页标准。因此,当您浏览我们的网站时或许会遇到一些问题。如果您正使用一些版本较旧的浏览器,我们建议您升级到最新版本。使用版本较旧的浏览器您不仅可能受到浏览限制,而且可能会面对网络安全威胁。 请点击以下的浏览器标志以下载全新的浏览器或为当前浏览器进行升级:                                                                      火狐Firefox     firefox <谷歌Chrome chrome 欧朋Opera Opera 微软IE Internet_Explorer_9

这篇文章有帮助吗?
0 人中有 0 人觉得有帮助